Jak je zločin odlišný od provinění?

Pokud osoba poruší zákazy upravené zákonem, jeho chování může být připsáno jakékoli formě trestného činu: trestného činu nebo pochybení. Záleží na tom, jak jsou sociální vztahy v této oblasti práva regulovány.

Společným znakem všech trestných činů je jejich protiprávnost a nebezpečí pro společnost. Stávají se kritérii, kterými vymezují činy a odkazují je buď na trestný čin, nebo na trestný čin.

Ten zločin

Trestní právo, které je charakterizuje, bere v úvahu znaky jak objektivního, tak subjektivního. Ano, a další oblasti práva, musí být také vzaty v úvahu, když je nutné získat co nejpřesnější odpověď na otázku, jak by měl být dokončen čin klasifikován.

Za prvé, trestné činy se vyznačují mírou nebezpečí . Jakékoli porušení je zásahem do vztahů ve společnosti, chráněných zákonem, což znamená, že obsahuje určité sociální nebezpečí. Jeho poměrně vysoká míra rozlišuje zločin od ostatních trestných činů a jeho různé okolnosti ho určují.

Pouze trestní zákon stanoví trestné činy a jeho důsledky se stávají trestním rejstříkem a trestem uloženým soudem.

Trest může být také rozlišován povahou následků, které nastanou po spáchání činu. Složení trestného činu se například stává způsobením vážného poškození zdraví v důsledku zjištěných porušení ochrany práce.

Zákon se odhaduje jako trestný čin založený na jeho pověření a cílech . Například transakce s nemovitostmi, které jsou vědomě nezákonné, protože byly učiněny úředníky, kteří se o to zajímali za účelem žoldáka, jsou zločinem. V každém jiném případě se jedná o disciplinární přestupek.

Jakékoli odlišnosti jsou snazší, pokud existuje zákon, který jasně ukazuje, zda je možné připsat provedený čin přestupkům, nebo je to trestný čin. A jeho objekty jsou lidský život, státní bezpečnost. Seznam takových objektů je mnohem širší a konkrétnější. Dnes obsahuje:

  • Jakýkoliv majetek.
  • Osobní zájmy.
  • Mír a bezpečnost.
  • Životní prostředí.
  • Ústavní pořádek atd.

Přečin

Tyto činy jsou nezákonné, ale nepředstavují pro společnost zvláštní nebezpečí. Vzhledem k tomu není trest za spáchání tak závažný - trest a často přichází pouze na varování.

Stává se, že jsou obviňováni z nedbalosti, a dokonce i zanedbávání sociálních pravidel a předpisů, které je odkazují na drobné přestupky.

Nesprávné chování je odlišné a závisí na sféře života, která je ovlivněna:

Disciplinární . K takovým pochybením patří porušení disciplíny: práce a akademika, armáda a služba. A tresty, jako je jednoduché pokání nebo dokonce přísný převod na dobu do práce s nižší mzdou nebo nižším postavením, případně propuštění, slouží jako trest pro ně

Tyto sankce mají právo uložit správu podniku nebo organizace, instituce, kde jsou pro tento účel zřízeny zvláštní orgány. Mohou pouze uložit sankci do jednoho měsíce od zjištění skutku.

Správní . Objekty veřejného pořádku a občanských svobod, státního majetku a historických a architektonických památek, životního prostředí, práce a zdraví se stávají předmětem zneužívání.

Nápravná práce a pokuty mohou být použity jako trest, a to i zatčení na 15 dní a konfiskace. Mělo by to být nejpozději jeden rok po dokončení. Posouzení těchto porušení a uložení sankcí - v oblasti vlivu autorizovaných subjektů.

Občanské právo . Tyto činy jsou také nezákonné a sociálně škodlivé, ale nejsou považovány za společensky nebezpečné. Je to škoda organizaci nebo jednotlivci a jejich majetku v důsledku protiprávních jednání, nezákonných transakcí, neplnění smluvních závazků stranami, šíření urážlivých fám, vědomě nepravdivých, porušení autorských práv atd.

Jako trest za takové pochybení bude muset nahradit morální škodu, nahradit škody, obnovit porušená práva.

Nemorální . Násilné činy, zpravidla úmyslné povahy, namířené proti člověku, když jsou porušeny mravní normy. Například napadení, urážky vyjádřené na veřejnosti, násilí za účelem vzdělávání, poptávka po úplatcích, výskyt opilého státu na veřejném místě, zapojení nezletilých do pití alkoholu. Účastníci těchto řízení jsou častěji zaměstnanci vzdělávacích institucí.

Je-li prokázáno, že došlo ke spáchání trestného činu, může být pachatel propuštěn a odpovídající záznam bude uveden v jeho pracovním záznamu. U osoby, která nemá vztah ke vzdělávacím aktivitám, platí jiné sankce.

Tyto přestupky jsou obzvláště obtížné pro řízení a zejména pro uložení trestu. Jakákoliv sankce je uložena do jednoho měsíce od okamžiku zjištění a od komise - šest měsíců.

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a přestupkem?

  1. Trestný čin je spáchán se zlým úmyslem, přemýšlivý a připravený, a proto nebezpečnější. Nesprávné jednání - zpravidla je akce v bezvědomí, spontánní.
  2. Trest bude jistě znamenat trest podle trestního zákona a trestního rejstříku. Za pochybení je stanovena odpovědnost za práci, správní, rodinné, občanské, zákonodárné a jiné zákony.

To je věřil, že každý zločin, který šel nepotrestaný vede k zločinu. Abyste nemuseli hledat rozdíl mezi těmito koncepty a hádejte, jaký trest bude následovat zákon, buďte občanem, který dodržuje zákony, dodržujte sociální normy a pravidla.

Doporučená

Spirály a antikoncepční pilulky: srovnání a které je lepší zvolit
2019
Železo nebo parník: srovnání a které je lepší zvolit?
2019
Co je lepší než Hyundai Santa Fe nebo Tucson - porovnáváme a volíme
2019